Regulamin Silesia Ultramarathon 2024

Regulamin Silesia Ultramarathon
Zgodna na przetwarzanie wizerunku
Klauzula informacyjna

Regulamin Silesia Ultramarathon 2024

I. Organizator

1.Organizatorem Silesia Ultramarathon (zwany dalej: „wydarzeniem”, „ultramaratonem” albo „biegiem”) jest fundacja Silesia Pro Active wpisana do z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji oraz ZOZ prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000334726, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9542681308 (zwana dalej: „Fundacją”). Biuro fundacji mieści się w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10 (Stadion Śląski).
2. Wydarzenie organizowane jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a partnerami są miasta: Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie i Chorzów.

II. Termin i miejsce. Trasa biegu.

1. Bieg odbędzie się 6 października 2024 roku.
2. Start biegu nastąpi o godz. 7:30
3. Zawodnicy muszą ustawić się na starcie 5 min przed godziną startu.
4. Trasa biegu poprowadzona będzie przez śląskie miasta, a jej dokładny przebieg przedstawiony będzie na oficjalnej stronie internetowej biegu pod adresem: https://silesiamarathon.pl/
5. Bieg odbędzie się na ulicach z wyłączonym lub ograniczonym ruchem kołowym.
6. Trasa posiada atest PZLA, a jej długość wynosi 50 km.
7. Punkty odżywiania będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km., a dodatkowe punkty nawadniania będą ustawione pomiędzy punktami odżywiania.
8. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.

III. Uczestnictwo (warunki i opłaty)

1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 5 października 2024 roku ukończą 18 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
b) posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich i złożenia przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu, podczas rejestracji na bieg, zaznaczając odpowiednią opcję.
3. Opłata startowa (pakiet startowy z koszulką techniczną) w Silesia Ultramarathon 2024 wynosi:
a) 170 zł – do 29 lutego 2024 r.
b) 200 zł – do 30 czerwca 2024 r.
c) 230 zł – do 10 września 2024 r.
d) 310 zł – w dniach 11 – 22 września 2024 r. oraz w Biurze Zawodów: 3-5 października 2024 r. (w przypadku dostępnych pakietów startowych)
4. O terminie wpłat decyduje data złożenia płatności drogą elektroniczną lub wpływ środków na rachunek bankowy organizatora w przypadku płatności przelewem pocztowym.
5. Wysokość opłat startowych może ulec zmianie. Nowe wysokości opłat nie dotyczą uczestników, którzy opłacili start przed wprowadzeniem zmian.
6. Płatności z tytuły opłaty startowej realizowane są wyłącznie w formie bezgotówkowej przez indywidualnie generowane przelewy elektronicznie przy współpracy z firmą PayU S.A.: kartami płatniczymi VISA i MasterCard, przelewami elektronicznymi lub za pomocą generowanego automatycznie druku przelewu/wpłaty (opcja „zwykły przekaz/przelew” do wykorzystania w innych bankach lub wpłatach pocztowych).
7. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty środków na rachunek organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną (formularz kontaktowy>>> Faktury i płatności) prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.
8. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.
9. W przypadkach losowych opłatę startową można przenieść na innego zawodnika do 31 sierpnia 2024 r.
Zawodnik, który chce przenieść opłatę startową na inną osobę, winien skontaktować się z biurem organizatora wskazując już zarejestrowaną na bieg inną osobę (formularz kontaktowy>>>Faktury i opłaty).
10. Opłata manipulacyjna związana z przeniesieniem opłaty startowej wynosi 30 zł.
11. W przypadku gdy przenoszona opłata startowa jest niższa niż aktualna opłata na dany dystans obowiązująca na dzień zmiany, zawodnik, na którego przenoszona jest opłata, winien dopłacić różnicę.
12. Opłaty startowej po 31 sierpnia 2024 roku oraz w sytuacji, gdy za udział w zawodach wystawiona została faktura VAT nie można przenosić na innego zawodnika pod rygorem dyskwalifikacji.
13. Każdy uczestnik do 31 sierpnia 2024 roku może, logując się na własne konto utworzone przy rejestracji dokonać zmiany dystansu z ultramaratonu na inny dostępny dystans. Jeżeli w momencie podejmowania decyzji o zmianie dystansu, opłata startowa na nowym dystansie jest wyższa niż już dokonana wpłata należy różnicę dopłacić. W przypadku, gdy opłata za zmieniony dystans jest niższa od już wpłaconej zwrot nie przysługuje. Brak wymaganej dopłaty powoduje nieważność rejestracji.
14. Opłata startowa nie ulega zwrotowi, ani przeniesieniu na kolejny rok. W oparciu o art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Dz.U.2020.0.287) uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
15. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy, pamiątkową koszulkę techniczną, możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu.

IV. Zgłoszenie i odbiór pakietu startowego

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl do 21 września 2024 roku lub do wyczerpania limitu miejsc.
2. Limit uczestników biegu ograniczony został do 1000 (limit obowiązuje dla opłat dokonanych do 10 września 2024 r.). Limit dostępnych pakietów dla rejestracji opłacanych od 11 do 21 września 2024 r. oraz w Biurze Zawodów w dniach 3-5 października 2024 r. zostanie podany 11 września 2024 r. w osobnym komunikacie.
3. W Biurze Zawodów przyjmowane będą wyłącznie płatności bezgotówkowe.
4. Potwierdzeniem zgłoszenia i dokonania opłaty startowej jest nadany numer startowy (potwierdzenie na stronie zawodów oraz mailowo na adres podany przy rejestracji). Nadawanie numeru startowego może potrwać do 5 dni roboczych. Rejestracja bez dokonanej opłaty i nadanego numeru startowego nie gwarantuje udziału w zawodach.
5. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w Biurze Zawodów po okazaniu biletu z QR kodem w dniach:
3 października 2024 r. w godz. 16.00-19.00
4 października 2024 r. w godz. 16.00 – 19.00
5 października 2024 r. w godz. 9.00 – 19.00
Bilety wraz z QR kodem zostaną rozesłane w poniedziałek lub wtorek 30 września lub 1 października na podany przy zgłoszeniu numer telefonu i adres email.
6. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest przekazanie tej osobie biletu z QR kodem, który osoba ta okaże w Biurze Zawodów.
7. Organizator, ze względów bezpieczeństwa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowej weryfikacji zawodników poprzez okazanie przez niego dokumentu tożsamości.
8. Biuro Zawodów otwarte w dniach 3-5 października 2024 r. mieścić się będzie na terenie Stadionu Śląskiego, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – wejście bramą nr 1A.
9. Pakiety startowe można odbierać jedynie w dniach i godzinach podanych w regulaminie. Organizator nie oferuje wysyłki pakietów startowych, a nieodebrane pakiety startowe przepadają.

V. Pomiar i limity czasu.

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu jest wbudowany w numer startowy).
2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto (czas od momentu przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety).
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać otrzymane w pakiecie numery startowe przymocowane z przodu i z tyłu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie w innym miejscu niż na koszulce startowej.
4. Organizator określa limit czasu ukończenia ultramaratonu na 6 godzin i 15 minut od momentu przekroczenia linii startu ostatniej grupy zawodników.
5. Ze względów organizacyjnych komunikacji publicznej aglomeracji śląskiej wprowadza się limity czasów na określonych punktach trasy. Limity czasowe liczone są od momentu startu ostatniej grupy zawodników. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w określonym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.
a) 18 km – limit: 1:52:00
b) 28 km – limit: 3:13:00
c) 38 km – limit: 4:35:00
d) 43 km – limit: 5:17:00
6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również niestosowanie się do decyzji sędziów i obsługi zawodów powoduje dyskwalifikację zawodnika.
7. Na trasie zawodów zabroniona jest asysta w samochodach, na rowerach, skuterach i innych pojazdach poza pojazdami organizatora.

VI. Klasyfikacje i nagrody

1. Wyniki Silesia Ultramarathon 2024 są ogłaszane w następujących klasyfikacjach:
a) generalna: kobiet i mężczyzn – wg czasu netto
b) wiekowa: kobiet i mężczyzn – wg czasu netto w kategoriach:
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 powyżej 60 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat
2. Dekorowana i nagradzana jest klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (miejsca I-III).
3. Przyznanie nagród w klasyfikacji generalnej odbędzie się według czasu brutto. Czas brutto liczony jest od momentu startu pierwszej grupy.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
Dodatkowe klasyfikacje grup społecznych i zawodowych rozegrane zostaną na podstawie osobnych regulaminów.
5. Rodzaj i wysokość nagród zostanie podana w osobnym komunikacie.
6. Warunkiem otrzymania nagród i premii jest ukończenie biegu, negatywny wynik ewentualnej kontroli antydopingowej oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
7. Każdy uczestnik ultramaratonu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zawody organizowane są zgodnie ze standardami Word Athletics i PZLA.
2. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową wśród wybranych zawodników. Odmowa uczestnictwa w kontroli antydopingowej lub wynik kontroli świadczący o stosowaniu dopingu powoduje dyskwalifikację danego uczestnika z biegu.
3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.
4. Zawodnicy pod karą dyskwalifikacji mają obowiązek zachowania czystości otoczenia trasy biegu. W szczególności zabrania się wyrzucania na trasie biegu i wokół niej kubków, butelek, zużytych opakowań poza strefami punktów odżywczych.
5. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg ultramaratonu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
6. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
7. W związku z rekomendacją MKOL i Word Athletic z udziału w biegu wykluczeni są zawodnicy reprezentujący Rosję oraz Białoruś.
8. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania.
9. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów.
10. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
11. Silesia Ultramarathon jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
12. Protesty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, papierowej i przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 15:00 w dniu zawodów.
13. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie na czas trwania biegu lub jego części spowoduje dyskwalifikację zawodnika posługującego się danym numerem startowym.
14. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego lub umieszczonego w innym miejscu niż z przodu, na koszulce startowej jest niedozwolone i skutkować będzie dyskwalifikacją. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie przez uczestników z kijków typu Nordic Walking.
15. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym), do wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji Silesia Pro Active, udostępniania sponsorom oraz partnerom Silesia Ultramarathon w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji Silesia Pro Active, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
17. Na terenie Stadionu Śląskiego obowiązuje Regulamin Obiektu Stadion Śląski.
18. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy, jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.

 

Katowice, 15 grudnia 2023 roku.

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Silesia Pro Active z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10 (Stadion Śląski) (dalej: „Fundacja”), wpisaną  do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz ZOZ prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726, swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, danych  kontaktowych oraz wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active.

Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:

1. Administratorem jego danych osobowych jest Fundacja Silesia Pro Active z biurem mieszczącym się na Stadionie Śląskim, ul. Katowicka 10, Chorzów

2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Fundację.

3. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów. Lista sponsorów dostępna jest pod adresem: „Sponsorzy i partnerzy”.

4. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Biuro Fundacji Silesia Pro Active, Stadion Śląski ul. Katowicka 10, Chorzów

5. Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2029 roku.

6. Po zakończeniu tego okresu, Dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

8. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Fundacja Silesia Pro Active informuje:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Silesia Pro Active; Biuro Fundacji: Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów. (dalej „My”, albo „Fundacja”) operator internetowej platformy rejestracji uczestników zawodów sportowych dostępnej pod adresem https://silesiamarathon.pl/ (dalej „Silesia Marathon”).

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
Formularz kontaktowy – temat: „Inspektor danych osobowych”
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Biuro Fundacji Silesia Pro Active, Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów.

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, rejestracji na zawody sportowe, a także podczas zapisywania się na nasz newsletter. Ponadto w trakcie zawodów sportowych przez nas organizowanych mogliśmy zarejestrować twój wizerunek.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony silesiamarathon.pl, w tym dokonywania transakcji;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z organizacją zawodów;
 • organizacji i promocji zawodów sportowych organizowanych przez Fundację;
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Przetwarzanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi:

 •  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes prawny Fundacji polegający na promocji zawodów sportowych, realizacji marketingu bezpośredniego oraz obsługi Twoich zgłoszeń;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli realizacja umowy, której jesteś stroną, tj. umowy o udział w zawodach sportowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie silesiamarathon.pl;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie udzielonej zgody w takim zakresie, w jakim udzieliłeś nam swojej zgody (przy czym zgoda zawsze może być wycofana).

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, abyś mógł wziąć udział w zawodach przez nas organizowanych. Związane jest to przede wszystkim z organizacją samych zawodów jak i kwestiami bezpieczeństwa uczestników.
Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podawać danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć w nich udziału.

Posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoje dane osobowe udostępniamy administratorowi oraz upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawicielom administratora. Dane pomogą być też przekazywane operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne, wspomagającym obsługę uczestników zawodów, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi w zakresie obsługi serwisowej oprogramowania).
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na silesiamarathon.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Twoje dane mogą również zostać upublicznione w telewizji, prasie, mediach społecznościowych w związku z publikacją nagrań i relacji z zawodów sportowych, a także publikacją list startowych i wyników zawodów na stronie internetowej silesiamarathon.pl oraz w innych miejscach.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na okres organizacji zawodów sportowych w których masz zamiar uczestniczyć, a także po nich w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w zawodach,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • marketingowych

do dnia 31 grudnia 2029 roku.

Dane nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii.

Load More

Bądź z nami na bieżąco
Skip to content