Program

Program PKO Silesia Marathon 2018

5 października 2018 r. /piątek/
godz. 14.00 – Otwarcie Biura Zawodów PKO Silesia Marathon  (biuro czynne do godz. 20.00)
Rejestracja zawodników, odbiór pakietów startowych

6 października 2018 r. /sobota/
godz. 10.00 – 20.00 – Biuro Zawodów – rejestracja zawodników, odbiór pakietów startowych

7 października 2018 r. /niedziela/
godz. 6.30 – 7.30 – Biuro Zawodów – odbiór pakietów startowych maratonu
godz. 7.30 – Maratońska Msza Święta w Kaplicy Św. Barbary znajdującej się przy Starcie (na terenie Silesia City Center)
godz. 8.00 – Oficjalne otwarcie zawodów
godz. 8.15 – Wspólna rozgrzewka
godz. 8.45 – Ustawienie zawodników maratonu na starcie
godz. 8.45 – Przywitanie zawodników, uroczyste otwarcie zawodów
godz. 9.00 – Start PKO Silesia Marathon
godz. 9.10 – Zamknięcie linii startu PKO Silesia Marathon
godz. 10.00 – Otwarcie bram Stadionu Śląskiego dla publiczności
godz. 10.40 – Ustawienie zawodników półmaronu na starcie
godz. 10.50 – Start PKO Silesia Półmaraton
godz. 11.00 – 15.00 Zbawy i konkursy sportowe na Stadionie Śląskim
ok. godz. 11.10 – finisz pierwszego zawodnika PKO Silesia Marathon na bieżni Stadionu Śląskiego
godz. 13.15 – Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom w kategorii generalnej
godz. 14.45 – Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom kategorii wiekowych, klasyfikacji dodatkowych
godz. 15.20 – Konkursy dla uczestników
godz. 15.30 – Zakończenie zawodów
*Przedstawiony program ma charakter poglądowy i może ulec zmianie. O szczegółach organizacyjnych poszczególnych wydarzeń informować będziemy na oficjalnej stronie internetowej PKO Silesia Marathon.

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
imprezy masowej organizowanej na Stadionie Śląskim w Chorzowie
PKO Silesia Marathon w dniu 7 października 2018 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1707, z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych – organizowanej na Stadionie Śląskim w Chorzowie PKO Silesia Marathon w dniu 7 października 2018 r.

Rozdział I
Zakres obowiązywania
§ 1
1. Regulamin dotyczy imprezy masowej o niepodwyższonym ryzyku – organizowanej przez Fundację Silesia Pro Active na terenie Stadionu Śląskiego usytuowanego przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
a. sposób organizacji imprezy masowej;
b. obowiązki uczestników imprezy masowej;
c. warunki uczestnictwa w imprezie masowej;
d. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
e. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z regulaminem.

Rozdział II
Sposób organizacji imprezy masowej PKO Silesia Marathon 
§ 2
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
2. Impreza jest nieodpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu / bilety na imprezę masową/zaproszenia wydane zgodnie z właściwością przez Organizatora imprezy, podmiot zarządzający Stadionem Śląskim bądź w uzgodnieniu z nim przez Organizatora.

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy masowej
§ 3
1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a. nie zakłócać porządku publicznego;
b. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;
c. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie, dokument tożsamości;
d. poruszać się i przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora imprezy;
e. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
f. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
2. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż początkowo wskazane i dopuszczone przez Organizatora lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu imprezy.

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej
§ 4
Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek wstęp na teren imprezy nie przysługuje następującym osobom:
a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową
lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
b. wobec której wydano zakaz zagraniczny;
c. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
d. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
f. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
1. Podczas imprezy masowej – zabrania się w szczególności:
a. używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
b. używania elementów odzieży lub przedmiotów, które jednoznacznie wskazują na przynależność do określonego klubu piłkarskiego zgłoszonego do rozgrywek krajowych;
c. wnoszenia i ekspozycji elementów w formie jednolitej płachty wielkoformatowej, transparentów;
d. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
e. rzucania przedmiotami;
f. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;
g. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
h. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
i. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;
j. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu,
a także niszczenia infrastruktury obiektu;
k. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
l. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
m. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej.
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – PKO Silesia Marathon:
a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
c. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
d. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e. kasków oraz parasoli;
f. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
g. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
h. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
i. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
j. wskaźników laserowych i dronów;
k. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;
l. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników;
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
5. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.
6. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust. 2-3 oraz ust.6 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej 
§ 5
1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
a. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem, a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;
c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione
do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e. korzystać z pomocy medycznej na imprezie;
f. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat
poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej;
b. składania skarg i wniosków.

Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 6
1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku
w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu imprezy prezentowanej w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.
3. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
4. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu,
b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody.

Organizator