Regulamin Mini Silesia Marathon o puchar Radia RMF FM 2019

Regulamin Mini Silesia Marathon o puchar Radia RMF FM
Zgodna na przetwarzanie danych
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Regulamin Mini Silesia Marathon 2019 o puchar Radia RMF FM
o Puchar Radia RMF FM
I. Organizator.
1. Organizatorem Mini Silesia Marathon o puchar Radia RMF FM 2019 jest fundacja Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726 (dalej: „Fundacja”).
2. Oficjalnymi partnerami biegu są: Radio RMF FM, Stadion Śląski i Park Śląski.
II. Termin i miejsce. Trasa biegu.
1. Bieg odbędzie się 5 października 2019 roku.
2. Start Mini Silesia Marathon nastąpi o godz. 11.00.
3. Start i Meta biegu: Stadion Śląski.
4. Zawodnicy muszą ustawić się na starcie do godz. 10.45.
5. Trasa biegu poprowadzona będzie alejkami Parku Śląskiego z metą na bieżni Stadionu Śląskiego, a jej dokładny przebieg zostanie zamieszczony na stronie biegu www.silesiamarathon.pl
6. Trasa biegu ma długość ok. 4,5 km.
7. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych służb mundurowych i osób zabezpieczających trasę biegu.
III. Uczestnictwo.
1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 5 października 2019 roku ukończą 16 lat. Dopuszcza się udział w biegu dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat, pod warunkiem bezpośredniej opieki osoby pełnoletniej przed i po biegu oraz na całej trasie zawodów (wspólny bieg z rodzicem/opiekunem).
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i przepisów PZLA, a tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
b) świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia,
c) posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu ulicznym,
d) w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego przez złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze pakietu startowego.
3. Zawodnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
4. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
a) przyjęcie warunków regulaminu biegu,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów,
c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu,
d) wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji,
e) potwierdzenie przeprowadzenia badań lekarskich i posiadania dobrego stanu zdrowia bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
5. Baza danych osobowych jest zarejestrowana w bazie GIODO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
6. Każdy zawodnik startujący w Mini Silesia Marathon musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie listy startowej. (ew. patrz pkt VI.4)
7. Udział w zawodach jest bezpłatny.
8. Osoby, które zgłoszą się, odbiorą bezpłatny pakiet startowy, a nie wystartują w biegu ani nie zwrócą pakietu do dnia 5 października 2019 roku (Biuro Zawodów) do godz. 10.15 tj. przed startem zawodów zobowiązane są do dokonania opłaty w wysokości 30 PLN.
9. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowe, biegowe koszulki.
10. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udziału w biegu w koszulce otrzymanej w Biurze Zawodów.
IV. Zgłoszenie.
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl
2. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r.
3. Obowiązuje limit zgłoszeń drogą elektroniczną: 1800.
4. W dniu zawodów (5 października) będzie można zgłosić się w Biurze Zawodów. Ilość miejsc ograniczona do 200 numerów startowych.
5. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową po wyczerpaniu limitu zgłoszeń.
6. Potwierdzeniem zgłoszenia jest nadany numer startowy (potwierdzenie na stronie zawodów).
V. Pomiar i limity czasu.
1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu jest w numerze startowym).
2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
3. W wynikach zawodów przedstawione zostaną czasy brutto i netto.
4. Wyniki zawodów przedstawione zostaną na stronie internetowej biegu.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą być ubrani w koszulki dostarczone przez organizatora i posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie.
6. Organizator określa limit czasu ukończenia Mini Silesia Marathon na 40 minut.
7. Zawodnicy, którzy przekroczą limit czasu zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.
8. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
9. Osoby bez startowych koszulek przygotowanych przez Organizatora nie zostaną dopuszczone do startu.
VI. Biuro Zawodów. Odbiór pakietów startowych.
1. Biuro zawodów będzie zlokalizowane na Stadionie Śląskim.
2. Biuro Zawodów będzie czynne:
– 4 października 2019 r. w godz. 15.30 – 17.30 – odbiór pakietów startowych;
– 5 października 2019 r. w godz. 8.30 – 10.15 – zgłoszenia i odbiór pakietów startowych.
3. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście w Biurze Zawodów i okazaniu dowodu tożsamości.
4. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest okazanie wydrukowanej i podpisanej przez uczestnika karty startowej oraz kopii dowodu tożsamości do wglądu obsłudze Biura Zawodów. Karty startowe będą udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej minimum na tydzień przed zawodami na stronie biegu.
5. W przypadku odbioru pakietów startowych uczestników niepełnoletnich pakiet odbiera opiekun prawny, jednocześnie składając oświadczenie o zgodzie na start i ponoszeniu odpowiedzialności za zawodnika niepełnoletniego przez złożenie podpisu na liście startowej.
VI. Klasyfikacje i nagrody
1. Klasyfikacja Mini Silesia Marathon prowadzona będzie w następujących kategoriach:
– generalna: kobiet i mężczyzn.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
3. Informacja o nagrodach dla zwycięzców przedstawiona zostanie w osobnym komunikacie na oficjalnej stronie internetowej biegu.
VII. Postanowienia końcowe
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.
2. Zawody obędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.
4. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
5. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
6. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania.
7. Uczestnicy biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z organizacją biegu z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
8. Mini Silesia Marathon jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika posługującego się danym numerem startowym.
10. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
12. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
14. Osoby bez startowych koszulek przygotowanych przez Organizatora nie zostaną dopuszczone do startu.
15. Organizator nie zapewnia szatni ani depozytu.
16. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
17. Na terenie Stadionu Śląskiego obowiązuje Regulamin Obiektu Stadion Śląski.
Katowice, 26 lipca 2019 roku

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach (dalej: „Fundacja”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726, swoich danych osobowych w postaci:

a) imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach Mini Silesia Marathon, które odbędą się w dniu 5 października 2019 r.

b) imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów opisanych w lit. a) powyżej,

c) adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Fundację informacji dotyczących zawodów opisanych w lit. a) powyżej.

Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:

1. Administratorem jego danych osobowych jest Fundację Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach 40-028, ul. Francuska 70 lok. 1216

2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów Mini Silesia Marathon.

3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji zawodów Mini Silesia Marathon.

4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów.

5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Fundacja Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach 40-028, ul. Francuska 70 lok. 1216.

6. Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku.

7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

8. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1].

10. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

[1] Uprawnienie to przysługuje od 25 maja 2018 r. (data obowiązywania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Wobec powyższego Fundacja Silesia Pro Active przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Fundacja Silesia Pro Active informuje:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Silesia Pro Active; Biuro Fundacji: Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów. (dalej „My”, albo „Fundacja”) operator internetowej platformy rejestracji uczestników zawodów sportowych dostępnej pod adresem https://silesiamarathon.pl/ (dalej „Silesia Marathon”).

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
Formularz kontaktowy – temat: „Inspektor danych osobowych”
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Biuro Fundacji Silesia Pro Active, Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów.

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, rejestracji na zawody sportowe, a także podczas zapisywania się na nasz newsletter.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony silesiamarathon.pl, w tym dokonywania transakcji;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z organizacją zawodów;
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, abyś mógł wziąć udział w zawodach przez nas organizowanych.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć w nich udziału.

Posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) od dnia 25 maja 2018r.

Twoje dane osobowe udostępniamy administratorowi oraz upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawicielom administratora, operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne, wspomagającym obsługę uczestników zawodów, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi w zakresie obsługi serwisowej oprogramowania).
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na silesiamarathon.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na okres organizacji zawodów sportowych w których masz zamiar uczestniczyć, a także po nich w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w zawodach,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • marketingowych
 • do dnia 31 grudnia 2028 roku.

Dane nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii.