Regulamin 12. PKO Silesia Półmaraton 2017


 
I. Organizator
 
1. Organizatorem 12. PKO Silesia Półmaraton jest fundacja Silesia Pro Active.
2. Współorganizatorem zawodów jest Województwo Śląskie, Miasto Katowice a partnerami organizacyjnymi miasta: Siemianowice Śląskie i Chorzów.
 
II. Termin i miejsce. Trasa biegu.
 
1. Bieg odbędzie się 1 października 2017 roku.
2. Start 12. PKO Silesia Półmaraton nastąpi o godz. 10.30.
3. Miejsce startu zostanie podzielone na strefy. Zawodnicy muszą ustawić się na starcie do godz. 10:15 w wyznaczonych strefach startowych. Przydział do konkretnych stref startowych odbywa się na podstawie podanych przez zawodnika wyników w formularzu rejestracyjnym oraz kolejności zgłoszeń.
4. Trasa biegu poprowadzona będzie przez śląskie miasta, a jej dokładny przebieg zostanie przedstawiony na oficjalnej stronie internetowej biegu.
5. Półmaraton odbędzie się na ulicach z wyłączonym ruchem kołowym.
6. Trasa posiada atest PZLA oraz IAAF, a jej długość wynosi 21,097 km.
7. Punkty odżywiania będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km. Możliwe jest ustawienie kolejnych, dodatkowych punktów odżywczych na trasie biegu.
8. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.
 
III. Uczestnictwo (warunki i opłaty)
 
1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 1 października 2017 roku ukończą 18 lat. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest start zawodników, którzy mają ukończone 16 lat - pod warunkiem pisemnej zgody opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i przepisów PZLA, a tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
b) świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia,
c) posiadanie dobrego stanu zdrowia, przeprowadzenie badań lekarskich i złożenia przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu przez podpisanie karty startowej przy odbiorze pakietu startowego.
3. Zawodnicy dokonując rejestracji i wpłacając opłatę startową oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
4. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
a) przyjęcie warunków regulaminu biegu,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów,
c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu,
d) wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji,
e) potwierdzenie przeprowadzenia badań lekarskich i posiadania dobrego stanu zdrowia bez przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu.
5. Baza danych osobowych jest zarejestrowana w bazie GIODO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
6. Każdy zawodnik startujący w 12. PKO Silesia Półmaraton musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na karcie startowej.
7. Opłata startowa w 12. PKO Silesia Półmaraton wynosi:
a) 45 zł - do 30 marca 2017 r.
b) 65 zł - do 31 sierpnia 2017 r.
c) 85 zł - do 21 września 2017 r.
d) 120 zł płatne w Biurze Zawodów w dniach 29-30 września 2017 r.
8. Opłata startowa zgłoszenia grupowego (grupa 10 osobowa) wynosi: 
a) 550 zł - do 31 sierpnia 2017 r.
b) 700 zł - do 21 września 2017 r.
W przypadku grupy większej niż 10 osób i nie przekraczającej 25 osób, opłata za każdego kolejnego zawodnika, w zależności od terminu wpłaty wynosi odpowiednio:
- 55 zł do 31 sierpnia 2017 r.
- 75 zł do dnia 21 września 2017 r.
9. O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora.
10. Płatności realizowane są przez indywidualnie generowane przelewy elektronicznie przy współpracy z firmą eCard: kartami płatniczymi VISA i MasterCard, przelewami elektronicznymi do dostępnych w systemie eCard banków lub za pomocą generowanego automatycznie po rejestracji druku przelewu/wpłaty (opcja "Wydrukuj i zapłać" do wykorzystania w innych bankach lub wpłatach pocztowych).
11. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm, klubów sportowych, grup biegowych) wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy firmy, klubu lub nazwy grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt z Organizatorem (formularz kontaktowy>>>Zgłoszenie grupowe) i podanie danych wszystkich członków grupy. Na podany przez kapitana drużyny adres mailowy przesłany zostanie indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty.
12. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie w terminie do 3 miesięcy od daty wpływu środków na rachunek organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną (formularz kontaktowy>>>Faktury i płatności) prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych osobowych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.
13. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.
14. Prawo do bezpłatnego startu w biegu mają:
a) zwycięzcy kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w dotychczasowych edycjach Silesia Półmaraton,
b) zawodnicy, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 70 lat,
c) zawodnicy zaproszeni przez Komitet Organizacyjny biegu.
Wymienione wyżej osoby proszone są po zarejestrowaniu się na stronie biegu o kontakt z organizatorem (formularz kontaktowy>>>biuro zawodów) w celu przyznania numeru startowego.
15. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika pod rygorem dyskwalifikacji.
16. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy (imienny pod warunkiem dokonania opłaty startowej do dnia 15 sierpnia 2017 r.); pamiątkową koszulkę techniczną przygotowaną specjalnie na kolejną edycję wydarzenia; możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu; pamiątkowy medal na mecie biegu.
 
IV. Zgłoszenie i odbiór pakietu startowego
 
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl od 1 marca do 21 września 2017 roku.
2. W przypadku, gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów (Silesia City Center, Katowice ul. Chorzowska 107) w dniach 29-30 września 2017r.
3. Limit numerów startowych ograniczony został do 3.500 pakietów startowych. 
4. W dniu zawodów oraz po wyczerpaniu limitu zawodników zapisy nie będą możliwe.
5. Potwierdzeniem zgłoszenia i dokonania opłaty startowej jest nadany numer startowy (potwierdzenie na stronie zawodów oraz mailowo na adres podany przy rejestracji). Nadawanie numeru startowego może potrwać do 3 dni roboczych.
6. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w Biurze Zawodów (Silesia City Center, Katowice ul. Chorzowska 107) po okazaniu dowodu tożsamości w dniach:
- 29 września 2017 r. w godz. 15.00 - 20.00 
- 30 września 2017 r. w godz. 10.00 - 20.00 
- 1 października 2017 r. w godz. 6.30 - 9.00 
7. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest okazanie wydrukowanej i podpisanej przez uczestnika karty startowej oraz kopii dowodu tożsamości. Karty startowe będą udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej minimum na 7 dni przed zawodami.
 
V. Pomiar i limity czasu. Udogodnienia dla zawodników
 
1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu jest w numerze startowym).
2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać otrzymane w pakiecie numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie.
4. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 3 godziny.
5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
6. Na trasie zawodów zabroniona jest asysta w samochodach, na rowerach, skuterach i innych pojazdach. 
7. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów.
8. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 
VI. Klasyfikacje i nagrody
 
1. Klasyfikacja 12. PKO Silesia Półmaraton prowadzona będzie w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn - wg czasu brutto.
2. Organizator przeprowadzi dodatkową klasyfikację - wiekową kobiet i mężczyzn wg. czasu netto:
• K 20 od 18 do 29 lat
• K 30 od 30 do 39 lat
• K 40 od 40 do 49 lat
• K 50 od 50 do 59 lat
• K 60 powyżej 60 lat
• M 20 od 18 do 29 lat
• M 30 od 30 do 39 lat
• M 40 od 40 do 49 lat
• M 50 od 50 do 59 lat
• M 60 od 60 do 69 lat
• M 70 powyżej 70 lat
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum czterech zawodników w danej kategorii. W przypadku startu mniejszej ilości zawodników zostaną oni sklasyfikowani w kategorii młodszej.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
4. Dodatkowe klasyfikacje grup społecznych i zawodowych rozegrane zostaną na podstawie osobnych regulaminów.
5. Rodzaj i wysokośc nagród określa załączony dokument >>>
6. Warunkiem otrzymania nagród i premii jest ukończenie biegu, negatywny wynik kontroli antydopingowej oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
7. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.
2. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową wśród wybranych zawodników.
3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.
4. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
5. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
6. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania.
7. Uczestnicy biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z organizacją biegu z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
8. Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
9. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 15.00 po uiszczeniu opłaty w kwocie 500 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.
10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika posługującego się danym numerem startowym.
11. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
13. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
15. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 
 
 
 
 
Katowice, dnia 20 lutego 2017 roku