Regulamin PKO Silesia Marathon 2016


 
I. Organizator
 
1. Organizatorem PKO Silesia Marathon 2016 jest fundacja Silesia Pro Active.
2. Współorganizatorem zawodów jest Miasto Katowice a partnerami organizacyjnymi miasta: Siemianowice Śląskie i Mysłowice.
 
II. Termin i miejsce. Trasa biegu. Zaplecze dla zawodników.
 
1. Bieg odbędzie się 2 października 2016 roku.
2. Start PKO Silesia Marathon 2016 nastąpi o godz. 9.00.
3. Miejsce startu zostanie podzielone na strefy. Zawodnicy muszą ustawić się na starcie do godz. 8.45 w wyznaczonych strefach startowych. Przydział do konkretnych stref startowych odbywa się na podstawie podanych przez zawodnika wyników w formularzu rejestracyjnym oraz kolejności zgłoszeń.
4. Trasa biegu poprowadzona będzie przez śląskie miasta, a jej dokładny przebieg zostanie przedstawiony na oficjalnej stronie internetowej biegu.
5. Maraton odbędzie się na ulicach z wyłączonym ruchem kołowym.
6. Trasa posiada atest PZLA oraz IAAF, a jej długość wynosi 42,195 km.
7. Trasa będzie oznakowana co 1 km.
8. Punkty odżywiania będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km. Dodatkowy punkt będzie ustawiony na ok. 37,5 km trasy biegu. Możliwe jest ustawienie kolejnych, dodatkowych punktów odżywczych na trasie biegu.
9. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.
 
III. Uczestnictwo (warunki i opłaty)
 
1. W biegu maratońskim mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 1 października 2016 roku ukończą 18 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i przepisów PZLA, a tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
b) świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia,
c) posiadanie dobrego stanu zdrowie, przeprowadzenie badań lekarskich i złożenia przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu maratońskim.
3. Zawodnicy dokonując rejestracji i wpłacając opłatę startową oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
4. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
a) przyjęcie warunków regulaminu biegu,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów,
c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu,
d) wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji,
e) potwierdzenie przeprowadzenia badań lekarskich i posiadania dobrego stanu zdrowia bez przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu maratońskim.
5. Baza danych osobowych jest zarejestrowana w bazie GIODO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
6. Każdy zawodnik startujący w PKO Silesia Marathon 2016 musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na karcie startowej. (ew. patrz pkt IV.8)
7. Opłata startowa w PKO Silesia Marathon 2016 wynosi:
a) 49 zł - do 25 grudnia 2015 r. (opłata promocyjna)
b) 70 zł - do 30 kwietnia 2016 r.
c) 90 zł - do 31 sierpnia 2016 r.
d) 110 zł - do 25 września 2016 r.
e) 150 zł płatne w Biurze Zawodów w dniach 30 września - 1 października 2016 r.
8. O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora.
9. Rejestracja przy braku dokonania płatności nie zapewnia przyznania numeru startowego.
10. Płatności realizowane są przez indywidualnie generowane przelewy elektronicznie przy współpracy z firmą eCard: kartami płatniczymi VISA i MasterCard, przelewami elektronicznymi do dostępnych w systemie eCard banków lub za pomocą generowanego automatycznie po rejestracji druku (opcja "Wydrukuj i zapłać" do wykorzystania w innych bankach lub wpłatach pocztowych).
11. Opłat można dokonywać tylko i wyłącznie przez skorzystanie z generowania indywidualnej płatności po zalogowaniu się na stronie biegu.
12. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm i klubów sportowych) wymagana jest standardowa rejestracja przez zawodników. W celu dokonania opłaty wymagany jest kontakt z Organizatorem (formularz kontaktowy>>>Faktury i płatności).
13. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie w terminie do 15-dnia następnego miesiąca od daty wpływu środków na rachunek organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną (formularz kontaktowy>>>Faktury i płatności) prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia.
14. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.
15. Prawo do bezpłatnego startu w maratonie mają:
a) zwycięzcy kategorii generalnych kobiet i mężczyzn w dotychczasowych edycjach Silesia Marathon,
b) osoby, które ukończyły 70 rok życia tj. urodzone w 1946 roku i wcześniej,
c) zawodnicy zaproszeni przez Komitet Organizacyjny biegu.
Wymienione wyżej osoby proszone są po zarejestrowaniu się na stronie biegu o kontakt z organizatorem (formularz kontaktowy>>>biuro zawodów) w celu przyznania numeru startowego.
16. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika.
17. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy (imienny pod warunkiem dokonania opłaty startowej do dnia 31 sierpnia 2016 r.); pamiątkową koszulkę techniczną przygotowaną specjalnie dla PKO Silesia Marathon; możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu; pamiątkowy medal na mecie biegu wraz z pakietem regeneracyjnym.
 
IV. Zgłoszenie i odbiór pakietu startowego
 
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl od 6 grudnia 2015 do 25 września 2016 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 30 września - 1 października 2016r.
2. Limit numerów startowych do przyznania w Biurze Zawodów w dniach 30.09 i 1.10 2016 roku wynosi 100 sztuk (w przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń 2000).
3. Zapisy w Biurze Zawodów będą możliwe pod warunkiem niewyczerpania limitu numerów:
- 30 września 2016r. w godz. 15.00 - 20.00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)
- 1 października 2016r. w godz. 10.00 - 20.00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)
4. W dniu zawodów zapisy nie będą możliwe.
5. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczając ilość startujących osób. Ogłoszenie o wcześniejszym zamknięciu listy startowej zostanie podane na oficjalnej stronie internetowej biegu z minimum 7- dniowym wyprzedzeniem.
6. Potwierdzeniem zgłoszenia i dokonania opłaty startowej jest nadany numer startowy (potwierdzenie na stronie zawodów oraz mailowo na adres podany przy rejestracji). Nadawanie numeru startowego może potrwać do 3 dni roboczych.
7. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście w Biurze Zawodów (Silesia City Center, Katowice ul. Chorzowska 107, pl. Śląski) po okazaniu dowodu tożsamości w dniach:
- 30 września 2016r. w godz. 15.00 - 20.00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)
- 1 października 2016r. w godz. 10.00 - 20.00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)
- 2 października 2016r. w godz. 6:30 - 7:30 (weryfikacja i wydawanie pakietów)
8. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest okazanie wydrukowanej i podpisanej przez uczestnika karty startowej oraz kopii dowodu tożsamości. Karty startowe będą udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej minimum na 7 dni przed zawodami.
 
V. Pomiar i limity czasu. Udogodnienia dla zawodników.
 
1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu jest w numerze startowym).
2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
3. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 10, 20, 30km i na mecie trasy biegu. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych punktów kontrolnych.
4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać otrzymane w pakiecie numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie.
5. Organizator określa limit czasu ukończenia maratonu na 6 godzin.
6. Zawodnicy, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 2 godziny i 45 minut zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy maratonu.
7. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
8. Na trasie zawodów zabroniona jest asysta w samochodach, na rowerach, skuterach i innych pojazdach.
9. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów.
10. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
11. Na mecie biegu uczestnicy maratonu będą mogli skorzystać z bezpłatnych masaży.
12. Chętnym uczestnikom organizator zapewnia bezpłatny nocleg na sali sportowej na noc poprzedzającą zawody. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona, a o przydziale miejsc decyduje kolejność potwierdzonych zgłoszeń (dokonana opłata startowa). Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
 
VI. Klasyfikacje i nagrody
 
1. Klasyfikacja PKO Silesia Marathon 2016 prowadzona będzie w następujących kategoriach:
a) generalna: kobiet i mężczyzn - wg czasu brutto
b) wiekowa: kobiet i mężczyzn - wg czasu netto
• K 20 od 18 do 29 lat
• K 30 od 30 do 39 lat
• K 40 od 40 do 49 lat
• K 50 od 50 do 59 lat
• K 60 powyżej 60 lat
• M 20 od 18 do 29 lat
• M 30 od 30 do 39 lat
• M 40 od 40 do 49 lat
• M 50 od 50 do 59 lat
• M 60 od 60 do 69 lat
• M 70 powyżej 70 lat
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum czterech zawodników w danej kategorii. W przypadku startu mniejszej ilości zawodników zostaną oni sklasyfikowani w kategorii młodszej.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
3. Dodatkowe klasyfikacje grup społecznych i zawodowych rozegrane zostaną na podstawie osobnych regulaminów.
4. Rodzaj i wysokośc nagród określa załączony dokument >>>.
5. Warunkiem otrzymania nagród i premii jest ukończenie biegu, negatywny wynik kontroli antydopingowej oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
6. Każdy uczestnik maratonu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy.
7. Uczestnicy, którzy ukończą maraton będą mogli uczestniczyć w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Konkursy odbędą się na podstawie odrębnych regulaminów.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.
2. Organizator może wprowadzić limit startujących ogłaszając decyzję z 7-dniowym terminem na stronie internetowej zawodów www.silesiamarathon.pl
3. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową wśród wybranych zawodników.
4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Maratonu.
5. Organizator ma prawo usunąć z trasy maratonu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Maratonu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
6. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
7. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
8. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu w czasie jego trwania.
9. Uczestnicy Maratonu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z Maratonem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
10. PKO Silesia Marathon jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
11. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 15.30 po uiszczeniu opłaty w kwocie 500 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.
12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w Maratonie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie, ani wymianie na pieniądze.
13. Przebywanie na trasie Maratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Maratonu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
14. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
15. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w Maratonie oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
17. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 
 
 
 
 
Katowice, dnia 30 listopada 2015 roku
 
 
 
 
Aktualizacja regulaminu
- dnia 29.02.2016 usunięcie punktu 17 w par. III
- dnia 26 sierpnia 2016 roku dodano dokument z oficjalną listą nagród
 
 
Lista nagród w PKO Silesia Marathon 2016>>>