Regulamin PKO Silesia Marathon 2018

Regulamin PKO Silesia Marathon
Zgodna na przetwarzanie danych

Regulamin PKO Silesia Marathon 2018

 

I. Organizator

1.     Organizatorem PKO Silesia Marathon 2018 jest fundacja Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726 (dalej: „Fundacja”).

2.     Współorganizatorem zawodów jest Województwo Śląskie, Miasto Katowice a partnerami organizacyjnymi miasta: Mysłowice, Siemianowice Śląskie i Chorzów.

 

II. Termin i miejsce. Trasa biegu. Zaplecze dla zawodników.

1.     Bieg odbędzie się 7 października 2018 roku.

2.     Start PKO Silesia Marathon 2018 nastąpi o godz. 9.00.

3.     Miejsce startu zostanie podzielone na strefy. Zawodnicy muszą ustawić się na starcie do godz. 8.45 w wyznaczonych strefach startowych. Przydział do konkretnych stref startowych odbywa się na podstawie podanych przez zawodnika wyników w formularzu rejestracyjnym oraz kolejności zgłoszeń.

4.     Trasa biegu poprowadzona będzie przez śląskie miasta, a jej dokładny przebieg zostanie przedstawiony na oficjalnej stronie internetowej biegu pod adresem: www.silesiamarathon.pl

5.     Maraton odbędzie się na ulicach z wyłączonym lub ograniczonym ruchem kołowym.

6.     Trasa posiada atest PZLA oraz IAAF, a jej długość wynosi 42,195 km.

7.     Trasa będzie oznakowana co 1 km.

8.     Punkty odżywiania będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km.

9.     Dodatkowe punkty nawadniania będą ustawione pomiędzy punktami odżywiania.

10.  Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.

 

III. Uczestnictwo (warunki i opłaty)

1.     W biegu maratońskim mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 6 października 2018 roku ukończą 18 lat.

2.     Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:

a)    pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,

b)    posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich i złożenia przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu maratońskim przez podpisanie karty startowej przy odbiorze pakietu startowego.

3.     Każdy zawodnik startujący w PKO Silesia Marathon 2018 musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na karcie startowej.

4.     Opłata startowa w PKO Silesia Marathon 2018 wynosi:

a)    60 zł – do 10 stycznia 2018 r.

b)    90 zł – do 31 maja 2018 r.

c)     120 zł – do 31 sierpnia 2018 r.

d)    150 zł – do 21 września 2018 r.

e)    180 zł płatne w Biurze Zawodów w dniach 5- 6 października 2018 r.

5.     Opłata startowa zgłoszenia grupowego (grupa 10 osobowa) wynosi:

a)    750 zł – do 31 maja 2018 r.

b)    1000 zł – do 31 sierpnia 2018 r.

c)     1200 zł – do 21 września 2018 r.

W przypadku grupy większej niż 10 osób i nie przekraczającej 25 osób, opłata za każdego kolejnego zawodnika, w zależności od terminu wpłaty wynosi odpowiednio:

a)    75 zł do dnia 31 maja 2018 r.

b)    100 zł do 31 sierpnia 2018 r.

c)    120 zł do dnia 21 września 2018 r.

6.     O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora.

7.     Płatności realizowane są przez indywidualnie generowane przelewy elektronicznie przy współpracy z firmą PayU S.A.: kartami płatniczymi VISA i MasterCard, przelewami elektronicznymi lub za pomocą generowanego automatycznie druku przelewu/wpłaty (opcja „Wydrukuj i zapłać” do wykorzystania w innych bankach lub wpłatach pocztowych).

8.     W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm, klubów sportowych, grup biegowych) wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy firmy, klubu lub nazwy grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt kapitana drużyny z Organizatorem (formularz kontaktowy>>> Zgłoszenie grupowe) i podanie danych wszystkich członków grupy. Na podany przez kapitana drużyny adres mailowy przesłany zostanie indywidualny numer rachunku bankowego do jednorazowej wpłaty za członków drużyny.

9.     Faktury VAT wystawiane są wyłącznie w terminie do 3 miesięcy od daty wpływu środków na rachunek organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną (formularz kontaktowy>>> Faktury i płatności) prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.

10.  W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.

11.  Prawo do bezpłatnego startu w maratonie mają:

a)    zwycięzcy kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w dotychczasowych edycjach Silesia Marathon,

b)    zawodnicy, którzy w dniu maratonu będą mieli ukończone 70 lat,

c)     zawodnicy zaproszeni przez Komitet Organizacyjny biegu.

d) zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie edycje maratonu od 2009 roku.

12.  Wymienione wyżej osoby proszone są po zarejestrowaniu się na stronie biegu o kontakt z organizatorem (formularz kontaktowy>>>biuro zawodów) w celu przyznania numeru startowego.

13. Opłata startowa za udział w zawodach sportowych nie podlega zwrotowi.

14.  Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika pod rygorem dyskwalifikacji.

15.  Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy (imienny pod warunkiem dokonania opłaty startowej do dnia 15 sierpnia 2018 r.); pamiątkową koszulkę techniczną przygotowaną specjalnie na kolejną edycję PKO Silesia Marathon; możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu; pamiątkowy medal na mecie biegu.

 

IV. Zgłoszenie i odbiór pakietu startowego

1.     Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl od 12 grudnia 2017 roku do 21 września 2018 roku.

2.     W przypadku gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów  w dniach 5-6 października 2018 r.

3.     Limit numerów startowych ograniczony został do 4.000 pakietów startowych.

4.     W dniu zawodów oraz po wyczerpaniu limitu zawodników zapisy nie będą możliwe.

5.     Potwierdzeniem zgłoszenia i dokonania opłaty startowej jest nadany numer startowy (potwierdzenie na stronie zawodów oraz mailowo na adres podany przy rejestracji). Nadawanie numeru startowego może potrwać do 4 dni roboczych.

6.     Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w Biurze Zawodów po okazaniu dowodu tożsamości w dniach:
5 października 2018 r. w godz. 14.00 – 20.00
6 października 2018 r. w godz. 10.00 – 20.00
7 października 2018 r. w godz. 6.30 – 7.30

7.     W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanej i podpisanej przez uczestnika karty startowej oraz przedstawienia kopii jego dowodu tożsamości do wglądu. Karty startowe będą udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej minimum na 7 dni przed zawodami.

8.     Lokalizacja Biura Zawodów maratonu przedstawiona zostanie w osobnym komunikacie.

 

V. Pomiar i limity czasu. Udogodnienia dla zawodników.

1.     Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu jest w numerze startowym).

2.     Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto.

3.     Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 10, 20, 30 km i na mecie trasy biegu. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych punktów kontrolnych.

4.     Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać otrzymane w pakiecie numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie.

5.     Organizator określa limit czasu ukończenia maratonu na 5 godzin i 45 minut.

6.     Zawodnicy, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 2 godziny i 45 minut zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy maratonu.

7.     Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów powoduje dyskwalifikację zawodnika.

8.     Na trasie zawodów zabroniona jest asysta w samochodach, na rowerach, skuterach i innych pojazdach.

9.     Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów.

10.  Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

11.  Chętnym uczestnikom organizator zapewnia bezpłatny nocleg na sali sportowej na noc poprzedzającą zawody. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona, a o przydziale miejsc decyduje kolejność potwierdzonych zgłoszeń (dokonana opłata startowa). Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.

 

VI. Klasyfikacje i nagrody

1.     Klasyfikacja PKO Silesia Marathon 2018 prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a)    generalna: kobiet i mężczyzn – wg czasu netto

b)    wiekowa: kobiet i mężczyzn – wg czasu netto w kategoriach:

K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 powyżej 60 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

2.     Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum czterech zawodników w danej kategorii. W przypadku startu mniejszej ilości zawodników zostaną oni sklasyfikowani w kategorii młodszej.

3.     Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

4.     Dodatkowe klasyfikacje grup społecznych i zawodowych rozegrane zostaną na podstawie osobnych regulaminów.

5.     Rodzaj i wysokość nagród przedstawiony zostanie w osobnym komunikacie.

6.     Dekoracja oraz przyznanie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn odbędą się według czasu brutto. Pozostałe dekoracje odbędą się na podstawie czasów netto.

7.     Warunkiem otrzymania nagród i premii jest ukończenie biegu, negatywny wynik kontroli antydopingowej oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

8.     Każdy uczestnik maratonu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy.

 

VII. Postanowienia końcowe

1.     Zawody organizowane są zgodnie ze standardami IAAF i PZLA.

2.     Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową wśród wybranych zawodników. Odmowa uczestnictwa w kontroli antydopingowej lub wynik kontroli świadczący o stosowaniu dopingu powoduje dyskwalifikację danego uczestnika z Maratonu.

3.     Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Maratonu.

4.     Organizator ma prawo usunąć z trasy maratonu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Maratonu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

5.     Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

6.     Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu w czasie jego trwania.

7.     PKO Silesia Marathon jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

8.     Protesty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, papierowej i przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 14.45 w dniu zawodów.

9.     Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie na czas trwania Maratonu lub jego części spowoduje dyskwalifikację zawodnika posługującego się danym numerem startowym.

10.  Przebywanie na trasie Maratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Maratonu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie przez uczestników z kijków typu Nordic Walking.

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

 

Katowice, 1 grudnia 2017 roku.

 

 

*Aktualizacja regulaminu
19.01.2018 – zmiana punktu 4 c,d,e oraz 5 b,c

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach (dalej: „Fundacja”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726, swoich danych osobowych w postaci:

a)      imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach PKO Silesia Marathon, które odbędą się w dniu 7 października 2018 r.

b)      imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów opisanych w lit. a) powyżej,

c)       adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Fundację informacji dotyczących zawodów opisanych w lit. a) powyżej.

Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:

1.     Administratorem jego danych osobowych jest Fundację Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach 40-028, ul. Francuska 70 lok. 1216

2.     Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów PKO Silesia Marathon.

3.     Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji zawodów PKO Silesia Marathon.

4.     Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów.

5.     Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Fundacja Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach 40-028, ul. Francuska 70 lok. 1216.

6.     Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku.

7.     Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

8.     Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

9.     Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1].

10.  Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

[1] Uprawnienie to przysługuje od 25 maja 2018 r. (data obowiązywania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).