Regulamin Silesia Marathon 2020

Regulamin Silesia Marathon
Zgodna na przetwarzanie danych
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Regulamin Silesia Marathon 2020
Śląskie 1920 – 2020

I. Organizator

1. Organizatorem Silesia Marathon jest fundacja Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726 (dalej: „Fundacja”).

2. Współorganizatorem zawodów jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerami miasta: Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie i Chorzów.

II. Termin i miejsce. Trasa biegu.

1. Bieg odbędzie się 4 października 2020 roku.

2. Start uczestników Silesia Marathon będzie się odbywał w grupach. Podział na grupy i godziny startów poszczególnych grup zostaną podane najpóźniej na 10 dni przed zawodami.

3. Miejsce startu zostanie podzielone na strefy. Przydział do konkretnych stref startowych odbywa się na podstawie podanych przez zawodnika wyników w formularzu rejestracyjnym oraz kolejności zgłoszeń.

4. Trasa biegu poprowadzona będzie przez śląskie miasta, a jej dokładny przebieg zostanie przedstawiony na oficjalnej stronie internetowej biegu pod adresem: www.silesiamarathon.pl

5. Maraton odbędzie się na ulicach z wyłączonym lub ograniczonym ruchem kołowym.

6. Trasa posiada atest PZLA oraz IAAF, a jej długość wynosi 42,195 km.

7. Trasa będzie oznakowana co 1 km.

8. Punkty odżywiania będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km.

9. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.

III. Uczestnictwo (warunki i opłaty)

1. W biegu maratońskim mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 3 października 2020 roku ukończą 18 lat.

2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:

a) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,

b) posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich i złożenia przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu maratońskim przez podpisanie karty startowej przy odbiorze pakietu startowego.

3. Każdy zawodnik startujący w Silesia Marathon musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na karcie startowej.

4. Opłata startowa w Silesia Marathon 2020 wynosi:

a) 75 zł – do 12 stycznia 2020 r.

b) 100 zł – do 15 czerwca 2020 r.

c) 125 zł – do 31 sierpnia 2020 r.

d) 150 zł – do 5 września 2020 r.

e) 200 zł płatne w Biurze Zawodów w dniach 2-3 października 2020 r.

5. Opłata startowa zgłoszenia grupowego (grupa 10 osobowa) wynosi:

a) 800 zł – do 15 czerwca 2020 r.

b) 1000 zł – do 31 sierpnia 2020 r.

c) 1200 zł – do 5 września 2020 r.

W przypadku grupy większej niż 10 osób i nie przekraczającej 25 osób, opłata za każdego kolejnego zawodnika, w zależności od terminu wpłaty wynosi odpowiednio:

a) 80 zł do 15 czerwca 2020 r.

b) 100 zł do 31 sierpnia 2020 r.

c) 120 zł do dnia 5 września 2020 r.

6. O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora.

7. Płatności realizowane są przez indywidualnie generowane przelewy elektronicznie przy współpracy z firmą PayU S.A.: kartami płatniczymi VISA i MasterCard, przelewami elektronicznymi lub za pomocą generowanego automatycznie druku przelewu/wpłaty (opcja „Wydrukuj i zapłać” do wykorzystania w innych bankach lub wpłatach pocztowych). W Biurze Zawodów płatność jest możliwa tylko gotówką.

8. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm, klubów sportowych, grup biegowych) wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy firmy, klubu lub nazwy grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt kapitana drużyny z Organizatorem (formularz kontaktowy>>> Zgłoszenie grupowe) i podanie danych wszystkich członków grupy. Na podany przez kapitana drużyny adres mailowy przesłany zostanie indywidualny numer rachunku bankowego do jednorazowej wpłaty za członków drużyny.

9. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty środków na rachunek organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną (formularz kontaktowy>>> Faktury i płatności) prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.

10. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.

11. Prawo do bezpłatnego startu w maratonie mają:

a) zwycięzcy kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w dotychczasowych edycjach Silesia Marathon,

b) zawodnicy, którzy w dniu maratonu będą mieli ukończone 70 lat,

c) zawodnicy zaproszeni przez Komitet Organizacyjny biegu.

d) zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie edycje maratonu od 2009 roku.

12. Wymienione w pkt. 11 osoby proszone są po zarejestrowaniu się na stronie biegu o kontakt z organizatorem (formularz kontaktowy>>>biuro zawodów) w celu przyznania numeru startowego.

13. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń ze względu na zagrożenie epidemiczne (COVID-19) uniemożliwiających organizację biegu w 2020 roku, zawodnicy będą mieli możliwość otrzymania zwrotu opłaty startowej lub przeniesienia jej na przyszły rok.

14. W przypadkach losowych opłatę startową można przenieść na innego zawodnika.

15. Zawodnik który chce przenieść opłatę startową na inną osobę winien skontaktować się z biurem organizatora wskazując już zarejestrowaną na bieg inną osobę (formularz kontaktowy>>>Faktury i opłaty).

16. Opłata manipulacyjna związana z przeniesieniem opłaty startowej wynosi 15 zł.

17. W przypadku gdy przenoszona opłata startowa jest niższa niż aktualna opłata na dany dystans obowiązująca na dzień zmiany, zawodnik na którego przenoszona jest opłata winien dopłacić różnicę.

18. Opłaty startowej po 31 sierpnia 2020 roku oraz w sytuacji gdy za udział w zawodach wystawiona została faktura VAT nie można przenosić na innego zawodnika pod rygorem dyskwalifikacji.

19. Każdy uczestnik do 31 sierpnia 2020 roku może, logując się na własne konto utworzone przy rejestracji dokonać zmiany dystansu z maratonu na inny dostępny dystans. Jeżeli w momencie podejmowania decyzji o zmianie dystansu, opłata startowa na nowym dystansie jest wyższa niż już dokonana wpłata należy różnicę dopłacić. W przypadku gdy opłata za zmieniony dystans jest niższa od już wpłaconej zwrot nie przysługuje.

20. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy (imienny pod warunkiem dokonania opłaty startowej do dnia 31 sierpnia 2020 r.); pamiątkową koszulkę techniczną przygotowaną specjalnie na kolejną edycję Silesia Marathon; możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu; pamiątkowy medal na mecie biegu.

IV. Zgłoszenie i odbiór pakietu startowego

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl do 5 września 2020 roku.

2. W przypadku, gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany zgłoszenia, w ograniczonej ilości podanej w osobnym komunikacie, będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 2-3 października 2020 r.

3. Limit numerów startowych ograniczony został do 3.000 pakietów startowych. Podana ilość może zostać ograniczona ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczna.

4. W dniu zawodów oraz po wyczerpaniu limitu zawodników zapisy nie będą możliwe.

5. Potwierdzeniem zgłoszenia i dokonania opłaty startowej jest nadany numer startowy (potwierdzenie na stronie zawodów oraz mailowo na adres podany przy rejestracji). Nadawanie numeru startowego może potrwać do 5 dni roboczych. Rejestracja bez dokonanej opłaty i nadanego numeru startowego nie gwarantuje udziału w zawodach.

6. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w Biurze Zawodów po okazaniu dowodu tożsamości w dniach:
2 października 2020 r. w godz. 16.00 – 20.00
3 października 2020 r. w godz. 10.00 – 20.00
W dniu zawodów (4 października 2020) Biuro Zawodów będzie nieczynne.

7. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanej i podpisanej przez uczestnika karty startowej. Karty startowe będą udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej po zalogowaniu na stronie biegu minimum na 7 dni przed zawodami.

8. Biuro Zawodów otwarte w dniach 2-3 października 2020 r. mieścić się będzie na terenie Stadionu Śląskiego, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – wejście bramą nr 1A.

V. Pomiar i limity czasu.

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu jest wbudowany w numer startowy).

2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto (czas od momentu przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety).

3. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 10, 20, 30 km i na mecie trasy biegu. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych punktów kontrolnych.

4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać otrzymane w pakiecie numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie w innym miejscu niż na koszulce startowej.

5. Organizator określa limit czasu ukończenia maratonu na 5 godzin i 45 minut netto.

6. Ze względów organizacyjnych komunikacji publicznej aglomeracji śląskiej wprowadza się limity czasów na określonych punktach trasy. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w określonym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy maratonu.
a) 20 km – limit: 2:45:00 netto
b) 30 km – limit: 4:05:00 netto
c) 35 km – limit: 4:47:00 netto

7. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów i obsługi zawodów powoduje dyskwalifikację zawodnika.

8. Na trasie zawodów zabroniona jest asysta w samochodach, na rowerach, skuterach i innych pojazdach poza pojazdami organizatora.

VI. Klasyfikacje i nagrody

1. Klasyfikacja Silesia Marathon 2020 prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a) generalna: kobiet i mężczyzn – wg czasu netto

b) wiekowa: kobiet i mężczyzn – wg czasu netto w kategoriach:

K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 powyżej 60 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

2. Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum czterech zawodników w danej kategorii. W przypadku startu mniejszej ilości zawodników zostaną oni sklasyfikowani w kategorii młodszej.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

4. Dodatkowe klasyfikacje grup społecznych i zawodowych rozegrane zostaną na podstawie osobnych regulaminów.

5. Rodzaj i wysokość nagród określa osobny dokument opublikowany tutaj >>> Nagrody<<<.

6. Dekoracja oraz przyznanie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn odbędą się według czasu brutto. Pozostałe dekoracje odbędą się na podstawie czasów netto.

7. Warunkiem otrzymania nagród i premii jest ukończenie biegu, negatywny wynik kontroli antydopingowej oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

8. Każdy uczestnik maratonu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy.

9. Uczestnictwo w Silesia Marathon 2020 jest zaliczane do klasyfikacji Triady Biegowej Powstań Śląskich – http://triadabiegowa.pl/

VII. Postanowienia końcowe

1. Zawody organizowane są zgodnie ze standardami IAAF i PZLA.

2. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową wśród wybranych zawodników. Odmowa uczestnictwa w kontroli antydopingowej lub wynik kontroli świadczący o stosowaniu dopingu powoduje dyskwalifikację danego uczestnika z Maratonu.

3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Maratonu.

4. Organizator ma prawo usunąć z trasy maratonu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Maratonu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

5. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

6. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu w czasie jego trwania.

7. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów.

8. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

9. Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów.

10. Silesia Marathon jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

11. Protesty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, papierowej i przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 15:00 w dniu zawodów.

12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie na czas trwania Maratonu lub jego części spowoduje dyskwalifikację zawodnika posługującego się danym numerem startowym.

13. Przebywanie na trasie Maratonu bez ważnego numeru startowego lub umieszczonego w innym miejscu niż z przodu, na koszulce startowej jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Maratonu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie przez uczestników z kijków typu Nordic Walking, oraz startu w biegu z psem towarzyszącym bez imiennej zgody organizatora.

14. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym), do wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji Silesia Pro Active, udostępniania sponsorom oraz partnerom 12. Silesia Marathon w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji Silesia Pro Active, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

16. Organizator może nie dopuścić do udziału zawodnika, który wykazuje objawy zakażenia wirusem COVID-19.

17. Organizator może wprowadzić dodatkowe ograniczenia i zmiany przebiegu wydarzenia ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczną.

18. Na terenie Stadionu Śląskiego obowiązuje Regulamin Obiektu Stadion Śląski.

 

Katowice, 1 grudnia 2019 roku.

 

Zmiany regulaminu:
17 sierpnia 2020 r.; pkt. II.2, II.3, III.4, III.5, IV.1, IV.3, IV.6, IV.8, V.5, V.6, VII.16, VII.17.
– 05 września 2020r.; pkt. VI.5

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach (dalej: „Fundacja”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726, swoich danych osobowych w postaci:

a) imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active.

b) imienia, nazwiska, wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów opisanych oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active,

c) adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Fundację informacji dotyczących zawodów opisanych w lit. a) powyżej.

Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:

1. Administratorem jego danych osobowych jest Fundację Silesia Pro Active z biurem mieszczącym się na Stadionie Śląskim, ul. Katowicka 10, Chorzów

2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active.

3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji zawodów organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active.

4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów.

5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Biuro Fundacji Silesia Pro Active, Stadion Śląski ul. Katowicka 10, Chorzów

6. Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku.

7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

8. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Fundacja Silesia Pro Active informuje:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Silesia Pro Active; Biuro Fundacji: Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów. (dalej „My”, albo „Fundacja”) operator internetowej platformy rejestracji uczestników zawodów sportowych dostępnej pod adresem https://silesiamarathon.pl/ (dalej „Silesia Marathon”).

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
Formularz kontaktowy – temat: „Inspektor danych osobowych”
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Biuro Fundacji Silesia Pro Active, Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów.

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, rejestracji na zawody sportowe, a także podczas zapisywania się na nasz newsletter. Ponadto w trakcie zawodów sportowych przez nas organizowanych mogliśmy zarejestrować twój wizerunek.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony silesiamarathon.pl, w tym dokonywania transakcji;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z organizacją zawodów;
 • organizacji i promocji zawodów sportowych organizowanych przez Fundację;
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi:

 •  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes prawny Fundacji polegający na promocji zawodów sportowych, realizacji marketingu bezpośredniego oraz obsługi Twoich zgłoszeń;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli realizacja umowy, której jesteś stroną, tj. umowy o udział w zawodach sportowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie silesiamarathon.pl;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie udzielonej zgody w takim zakresie, w jakim udzieliłeś nam swojej zgody (przy czym zgoda zawsze może być wycofana).

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, abyś mógł wziąć udział w zawodach przez nas organizowanych. Związane jest to przede wszystkim z organizacją samych zawodów jak i kwestiami bezpieczeństwa uczestników.
Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podawać danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć w nich udziału.

Posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoje dane osobowe udostępniamy administratorowi oraz upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawicielom administratora. Dane pomogą być też przekazywane operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne, wspomagającym obsługę uczestników zawodów, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi w zakresie obsługi serwisowej oprogramowania).
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na silesiamarathon.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Twoje dane mogą również zostać upublicznione w telewizji, prasie, mediach społecznościowych w związku z publikacją nagrań i relacji z zawodów sportowych, a także publikacją list startowych i wyników zawodów na stronie internetowej silesiamarathon.pl oraz w innych miejscach.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na okres organizacji zawodów sportowych w których masz zamiar uczestniczyć, a także po nich w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w zawodach,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • marketingowych
 • do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Dane nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii.

Load More