Regulamin „Bieg Śląskie 1919-2019”

Regulamin biegu dla szkół
„Bieg Śląskie 1919-2019”
I. Cel zawodów.
1. Upamiętnienie 100 rocznicy I Powstania Śląskiego.
2. Popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzieży.
3. Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.
II. Organizator.
1. Organizatorem biegu „Bieg 1919” jest fundacja Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726 (dalej: „Fundacja”).

III. Termin i miejsce zawodów.

1. Bieg odbędzie się 7 października 2019 roku.
2. Start i Meta biegu: bieżnia Stadionu Śląskiego.
3. Trasa biegu poprowadzona będzie alejkami Parku Śląskiego z metą na bieżni Stadionu Śląskiego, a jej dokładny przebieg zostanie zamieszczony na stronie biegu www.silesiamarathon.pl
4. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych służb mundurowych i osób zabezpieczających trasę biegu.
5. Program zawodów dnia 7.10.2019 r.:
godz. 9.00 – 10.30 – biuro zawodów
godz. 10.45 – ustawienie zawodników na starcie biegu (bieżnia główna Stadionu Śląskiego)
godz. 10.50 – uroczyste otwarcie zawodów
godz. 11.00 – strat biegu masowego
godz. 11.30 – wręczenie nagród
godz. 12.00 – zakończanie zawodów
IV. Biuro Zawodów i zgłoszenia.
1. Zgłoszenia szkół, klubów sportowych i grup zorganizowanych do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) przesyłanego na adres: dariusz.bonarski@silesiaproactive.pl
2. Zgłoszenia przyjmowane są od 10 września 2019 r. do 1 października 2019 r.
3. Obowiązuje limit zgłoszeń drogą elektroniczną: 1000 osób.
4. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową po wyczerpaniu limitu zgłoszeń.
5. Biuro zawodów będzie znajdować się na terenie Stadionu Śląskiego wejście – brama 1A i będzie czynne w dniu 7 października w godz. 9.00-10.30.
6. Opiekun zgłaszający zawodników zobowiązany jest do złożenia oryginału formularza zgłoszeniowego oraz imiennej listy uczniów (załącznik nr 2) w biurze zawodów.
7. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte w momencie otrzymania maila zwrotnego od organizatora z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
8. Start w zawodach jest bezpłatny.
V. Dystans.
1. Trasa biegu ma długość ok. 1919 metrów.
VI. Kategorie wiekowe.
1. W biegu mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych urodzeni w latach 2005-2010.
VII. Klasyfikacje.
1. Zawody mają charakter biegu masowego, upamiętniającego 100 rocznicę I Powstania Śląskiego
2. Bieg odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe, bez pomiaru czasu i bez klasyfikacji końcowej (z wyjątkiem pierwszych 6 zawodników).
3. Chłopcy i dziewczęta startują ze startu wspólnego.
4. Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla chłopców i dziewcząt.
5. Każda szkoła otrzyma dwa specjalne numery uprawniające do startu z pierwszego sektora startowego.
VIII. Nagrody.
1. Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkową koszulkę techniczną w której ma obowiązek wystartowania.
2. W klasyfikacji indywidualnej pierwszych 6 zawodników otrzyma pamiątkowe puchary.
3. Każda szkoła której minimum 30 zawodników ukończy bieg otrzyma pamiątkowy dyplom oraz dodatkowo bon na zakup sprzętu sportowego.
4. Każdy opiekun grupy młodzieży otrzyma pamiątkową koszulkę sportową Silesia Marathon 2019.
IX. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do startu w otrzymanej koszulce (zawodnicy bez okolicznościowych koszulek nie zostaną dopuszczeni do startu).
2. W przypadku pobrania większej liczby koszulek niż startujących, opiekun grupy zobowiązany jest do ich zwrotu.
3. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnej, badania lekarskiego lub zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w zawodach (komplet dokumentów przekazują organizatorowi opiekunowie w trakcie weryfikacji).
4. Wszystkich zawodników obowiązuje kulturalne zachowanie i stosowanie się do poleceń sędziów i organizatorów.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Stadionie Śląskim.
7. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

9. Na terenie Stadionu Śląskiego obowiązuje Regulamin Obiektu Stadion Śląski.
 

Katowice, 29 sierpnia 2019 roku

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach (dalej: „Fundacja”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726, swoich danych osobowych w postaci:

a)      imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active.

b)      imienia, nazwiska, wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów opisanych oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active,

c)       adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Fundację informacji dotyczących zawodów opisanych w lit. a) powyżej.

Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:

1.     Administratorem jego danych osobowych jest Fundację Silesia Pro Active z biurem mieszczącym się na Stadionie Śląskim, ul. Katowicka 10  Chorzów

2.     Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active.

3.     Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji zawodów organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active.

4.     Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów.

5.     Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Biuro Fundacji Silesia Pro Active, Stadion Śląski ul. Katowicka 10, Chorzów

6.     Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku.

7.     Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

8.     Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

9.     Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1].

10.  Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

[1] Uprawnienie to przysługuje od 25 maja 2018 r. (data obowiązywania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Wobec powyższego Fundacja Silesia Pro Active przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Fundacja Silesia Pro Active informuje:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Silesia Pro Active; Biuro Fundacji: Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów. (dalej „My”, albo „Fundacja”) operator internetowej platformy rejestracji uczestników zawodów sportowych dostępnej pod adresem https://silesiamarathon.pl/ (dalej „Silesia Marathon”).

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
Formularz kontaktowy – temat: „Inspektor danych osobowych”
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Biuro Fundacji Silesia Pro Active, Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów.

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, rejestracji na zawody sportowe, a także podczas zapisywania się na nasz newsletter.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony silesiamarathon.pl, w tym dokonywania transakcji;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z organizacją zawodów;
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, abyś mógł wziąć udział w zawodach przez nas organizowanych.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć w nich udziału.

Posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) od dnia 25 maja 2018r.

Twoje dane osobowe udostępniamy administratorowi oraz upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawicielom administratora, operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne, wspomagającym obsługę uczestników zawodów, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi w zakresie obsługi serwisowej oprogramowania).
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na silesiamarathon.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na okres organizacji zawodów sportowych w których masz zamiar uczestniczyć, a także po nich w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w zawodach,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • marketingowych
 • do dnia 31 grudnia 2028 roku.

Dane nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii.