Regulamin Mini Silesia Marathon o Puchar Radia RMF FM 2017


 
I. Organizator.
 
1. Organizatorem Mini Silesia Marathon 2017 jest fundacja Silesia Pro Active.
2. Oficjalnym partnerem biegu są: Radio RMF FM i Miasto Katowice.
 
II. Termin i miejsce. Trasa biegu.
 
1. Bieg odbędzie się 30 września 2017 roku.
2. Start Mini Silesia Marathon nastąpi o  godz. 11.00.
3. Start i Meta biegu: Plac Słoneczny Silesia City Center.
4. Zawodnicy muszą ustawić się na starcie do godz. 10.45.
5. Trasa biegu poprowadzona będzie ulicami miasta Katowice, a jej dokładny przebieg zostanie zamieszczony na stronie biegu www.silesiamarathon.pl
6. Bieg rozegrany zostanie ulicami z wyłączonym ruchem kołowym.
7. Trasa biegu ma długość ok. 4,2 km.
8. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.
 
III. Uczestnictwo.
 
1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 30 września 2017 roku ukończą 16 lat. Dopuszcza się udział w biegu dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat, pod warunkiem bezpośredniej opieki osoby pełnoletniej przed i po biegu oraz na całej trasie zawodów (wspólny bieg z rodzicem/opiekunem).
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i przepisów PZLA, a tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
b) świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia,
c) posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu ulicznym
d) w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego przez złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze pakietu startowego.
3. Zawodnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
4. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
a) przyjęcie warunków regulaminu biegu,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów,
c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu,
d) wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji,
e) potwierdzenie przeprowadzenia badań lekarskich i posiadania dobrego stanu zdrowia bez przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
5. Baza danych osobowych jest zarejestrowana w bazie GIODO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
6. Każdy zawodnik startujący w Mini Silesia Marathon musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie listy startowej. (ew. patrz pkt VI.4)
7. Udział w zawodach jest bezpłatny.
8. Osoby, które zgłoszą się, odbiorą bezpłatny pakiet startowy, a nie wystartują w biegu ani nie zwrócą pakietu do dnia 30 września 2017 roku (Biuro Zawodów) do godz. 10.15 tj. przed startem zawodów zobowiązane są do dokonania opłaty w wysokości 30 PLN.
9. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowe, biegowe koszulki.
10. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udziału w biegu w koszulce otrzymanej w Biurze Zawodów.
 
IV. Zgłoszenie.
 
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl
2. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r. do 21 września 2017 r.
3. Obowiązuje limit zgłoszeń drogą elektroniczną: 1750.
4. W dniu zawodów (30 września) będzie można zgłosić się w Biurze Zawodów. Ilość miejsc ograniczona do 250 numerów startowych.
5. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową po wyczerpaniu limitu zgłoszeń.
6. Potwierdzeniem zgłoszenia jest nadany numer startowy (potwierdzenie na stronie zawodów).
 
V. Pomiar i limity czasu.
 
1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu jest w numerze startowym).
2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
3. W wynikach zawodów przedstawione zostaną czasy brutto i netto.
4. Wyniki zawodów przedstawione zostaną na stronie internetowej biegu.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą być ubrani w koszulki dostarczone przez organizatora i posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie.
6. Organizator określa limit czasu ukończenia Mini Silesia Marathon na 40 minut.
7. Zawodnicy, którzy przekroczą limit czasu zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.
8. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
9. Osoby bez startowych koszulek przygotowanych przez Organizatora nie zostaną dopuszczone do startu.
 
VI. Biuro Zawodów. Odbiór pakietów startowych.
 
1. Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy centrum handlowym Silesia City Center (Katowice, ul. Chorzowska 107), przed głównym wejściem na pl. Słonecznym.
2. Biuro Zawodów będzie czynne:
- 29 września 2017 r. w godz. 15.30 - 18.00 – odbiór pakietów startowych;
- 30 września 2017 r. w godz. 8.30 - 10.15 – zgłoszenia i odbiór pakietów startowych.
3. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście w Biurze Zawodów i okazaniu dowodu tożsamości.
4. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest okazanie wydrukowanej i podpisanej przez uczestnika karty startowej oraz kopii dowodu tożsamości do wglądu obsłudze Biura Zawodów. Karty startowe będą udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej minimum na tydzień przed zawodami na stronie biegu.
5. W przypadku odbioru pakietów startowych uczestników niepełnoletnich pakiet odbiera opiekun prawny, jednocześnie składając oświadczenie o zgodzie na start i ponoszeniu odpowiedzialności za zawodnika niepełnoletniego przez złożenie podpisu na liście startowej.
 
VI. Klasyfikacje i nagrody
 
1. Klasyfikacja Mini Silesia Marathon prowadzona będzie w następujących kategoriach:
- generalna: kobiet i mężczyzn.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
3. Informacja o nagrodach dla zwycięzców przedstawiona zostanie w osobnym komunikacie na oficjalnej stronie internetowej biegu.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.
2. Zawody obędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.
4. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
5. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
6. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania.
7. Uczestnicy biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z organizacją biegu z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
8. Mini Silesia Marathon jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika posługującego się danym numerem startowym.
10. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
12. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
14. Osoby bez startowych koszulek przygotowanych przez Organizatora nie zostaną dopuszczone do startu.
15. Organizator nie zapewnia szatni ani depozytu.
16. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 
 
 
 
 
Katowice, 26 czerwca 2017 roku